ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
297002/ಡಿಎಂಎ/ಇ.ಎಸ್.ಟಿ/1/ಟಿ.ಆರ್.ಎಫ್-33/2020 ನೇಮಕಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ – ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ್‌ ಎಂ ಶಿವಪೂಜೆ, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 01-07-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image223.7 KB -
288034/ಡಿಎಂಎ/ಇ.ಎಸ್.ಟಿ/1/ಟಿ.ಆರ್.ಎಫ್-28/2020 ನೇಮಕಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ – ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಜಿ. ಅಂಬಿಗೇರ, ಕೆಎಂಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೇಣಿ 1 01-07-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image246.7 KB -
24851/ಡಿಎಂಎ/27/ಇಟಿಆರ್‌ಎಫ್/2018-19 ನೇಮಕಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ – ಶ್ರೀ. ಬಂದೆನವಾಜ ಎಂ. ಡಾಂಗೆ, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 30-06-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image182.8 KB -
245781/ಡಿಎಂಎ/ಇ.ಎಸ್.ಟಿ/1/ಟಿ.ಆರ್.ಎಫ್-5/2020 ನೇಮಕಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ – ಶ್ರೀ. ಆರ್ ಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 21-03-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image94 KB -
245781/ಡಿಎಂಎ/ಇ.ಎಸ್.ಟಿ/1/ಟಿ.ಆರ್.ಎಫ್-5/2020 ನೇಮಕಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ – ಶ್ರೀ. ಕೆ ಪರಮೇಶ್, ಕೆಎಂಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೇಣಿ 2 21-03-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image82 KB -
247015/ಡಿಎಂಎ/ಇ.ಎಸ್.ಟಿ/1/ಟಿ.ಆರ್.ಎಫ್-7/2020 ನೇಮಕಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ – ಶ್ರೀಮತಿ. ಶೋಭಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ 21-03-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image85 KB -
238104/ಡಿಎಂಎ/ಇ.ಎಸ್.ಟಿ/1/ಟಿ.ಆರ್.ಎಫ್-3/2020 ನೇಮಕಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ – ಶ್ರೀ. ಆರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 21-03-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image81 KB -

 

 

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.