ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
2020-21
ನಆಇ 151 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2020 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 12-05-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image4.2 MB -
2019-20
ನಆಇ 72 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 08-05-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image3.1 MB -
ನಆಇ 104 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ  2019 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 06-06-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image613.2 KB -
ನಆಇ 45 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ  2020 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 10-03-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image3.1 MB -
2018-19
18123 DMA 24  ಡಿಇವಿಟಿ 2016-17  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 10-04-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.3 MB -
ನಆಇ 211 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2018  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 26-12-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image2.6 MB -
ನಆಇ 45 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2020  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 10-03-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image3.8 MB -
2017-18
ನಆಇ 194 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2016  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 18-04-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image3.8 MB -
ನಆಇ 194 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2016  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 19-04-2017 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.1 MB -
ನಆಇ 194 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2016  ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 29-07-2017 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image2 MB -

 

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.