ಕ್ರ. ಸಂ ವರ್ಷ 4(1)(ಎ) 4(1)(ಬಿ)
1 2019-20 ಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ 1image 292 KB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image12358 KB
ಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ 2image 1837 KB
ಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ 1image 4436 KB
ಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ 2image 724 KB
ಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ 3image 147 KB
ಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ 4image 3600 KB
ಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ 5image 218 KB
ಇ ವಿಲೇವಾರಿ 1image 2400 KB
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳುimage 16666 KB

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.