ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
Guidelines
1 ನಆಇ 127 ಸಮಸ 2017 ಹೊಸದಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇಗೇರಿಸಿರುವ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) – 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಘಟನ್ನೋತ್ತರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 15-03-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image658.1 KB  
2 ನಆಇ 127 ಸಮಸ 2017 ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) – 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 22-04-2017 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image227.7 KB  
3 ನಆಇ 88 ಸಮಸ 2015 ನಗರೋತ್ಥಾನ 3– ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಣ್ಣ & ಮಧ್ಯಮ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಸಿಎಂಎಸ್ಎಂಟಿಡಿಪಿ) ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು. 29-11-2016 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image7.7 MB  
  ನಆಇ 25 ಸಮಸ 2012 ನಗರೋತ್ಥಾನ 2– ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಣ್ಣ & ಮಧ್ಯಮ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇತರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
07-11-2012
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.7 MB  
  ನಆಇ 25 ಸಮಸ 2012 ನಗರೋತ್ಥಾನ 2– ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಣ್ಣ & ಮಧ್ಯಮ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಸಿಎಂಎಸ್ಎಂಟಿಡಿಪಿ) ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು. 13-06-2012 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image3.6 MB  
  ನಆಇ 16 ಸಮಸ 2009 ನಗರೋತ್ಥಾನ 1– ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಣ್ಣ & ಮಧ್ಯಮ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಸಿಎಂಎಸ್ಎಂಟಿಡಿಪಿ)ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು. 24-06-2009 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image860.7 KB  

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.