ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್
1 ಭೀಮರಾಯನ ಗುಡಿ NA
2 ಹಟ್ಟಿ NA
3 ಕುದ್ರೆಮುಖ NA
4 ಶಹಾಬಾದ್ NA