ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
30437 ಡಿಎಂಎ 06 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2020-21 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಶುಲ್ಕ ಅನುದಾನವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ RTGS/NEFT ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  24-06-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image124.6 KB -
22704 ಡಿಎಂಎ 9 ಪಿಎನ್‌ಎಸ್ 2017-18 ನಗರ ಸ್ತಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  22-06-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.1  MB -
ಡಿಎಂಎ ಇತರೆ ಹಣಕಾಸು 2020-21 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು. 11-06-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.5  MB -
29040ಪೌನಿ2ಎನ್ಪಿಎಸ್ಎಸ್ 2019-20  ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು /ಪೌರಾಯುಕ್ತರು/ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ 2217-80-001-3-01 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.
19-05-2020
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image158.5 KB -
25658 ಪೌನಿಎನ್ಪಿಎಸ್ಎಸ್ 2018-19 ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಾನ್ ಕಿಟ್ ಪಡೆಯದೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 15-05-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1009.8 KB -
29040ಪೌನಿ2ಎನ್ಪಿಎಸ್ಎಸ್ 2019-20 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂತನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. 08-05-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image150.3 KB -
20924 ಪೌನಿ 9 ಹಶಾ 2017-18 ಪಿ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ (PFMS – Public Finance Management System) ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನುಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಬಗ್ಗೆ. 27-12-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image1.6 MB -

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.