ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1237ಡಿಎಂಎ 6ಇಎಸ್ಟಿಇ 2014-15 ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫ  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ. 09-08-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image469 KB  
6539 ಡಿಎಂಎ 107 ಇಎಸ್ಟಿಯ 2014-15 ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ. 09-07-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ image1.9 MB  

 

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.