ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

9ನೇ & 10ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗೋಪುರ,

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001.

ಸಂಪರ್ಕಿಸ ಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ :-

ದೂರವಾಣಿ: 080 - 22867172

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 - 22863576 / 22861665

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.