ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
1 1.0.0 Development of New Directorate of Municipal Administration website as per GIGW Guidelines 11-05-2020
2 1.1.0 Upgraded from 8.7.10 to 8.8.6 version 01-06-2020
       
       

ಮೂಲ : ಪುರಸಭೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.